Preskočiť navigáciu

Mesto Stará Turá - Historické pamiatky a zaujímavosti

Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá - Fakty, povesti a legendy

mapa
1. Stará veža
2. Tolerančný evanjelický kostol
3. Zborový dom Cirkvi bratskej
4. Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
5. Pamätník padlým v prvej svetovej vojne
6. Pranier
7. Kalvária a kaplnka
8. Bývalý Obecný dom
9. Pamätník Jánovi Pottfayovi
10. Domov bielych hláv
11. Bývalá meštianska škola
12. Pamätník osloboditeľov
13. Pamätník rumunským vojakom

1. Stará veža zvaná Husitská

Najstaršou zachovanou stavbou v meste je stará veža, tzv.husitská, na Mestskom cintoríne II. Je to kamenná štvorboká trojpodlažná stavba. Podľa regionálneho historika Dr. Branislava Varsika bola pristavená ku kamennému kostolu Najsvätejšej Trojice z roku 1569 v 17. storočí (1624). Okrem sakrálnej funkcie plnila aj významnú úlohu v systéme opevnenia Čachtického hradu. Strategickú funkciu veže dosvedčuje aj vysoko položený vchod do veže z prvého podlažia a štrbinové okná na druhom podlaží. Na prízemí veže je priechodné podlubie. Stavba je ukončená plechovou strechou v tvare ihlana a dvojramenným krížom.
V cirkevnej matrike je poznamenané, že v roku 1692 bol kostolík privilegovanej obce Stará Turá zvonku i zvnútra renovovaný, tiež sakristia a veža.
Matej Bel v Notitii Hungariae Novae v roku 1742 medzi iným o Turej píše, že toto mestečko má kostol položený na kopci, pod ktorým je farská budova, od ktorej nahor vedú schody.
Kostol Najsvätejšej Trojice v roku 1770 vyhorel a nebol viac obnovený. Veža bola niekoľkokrát opravovaná, v roku 1979 boli štrbinové okná na druhom podlaží zväčšené.
Ľudové podanie hovorí o husitskej veži, ale sám odborník husitskej architektúry Emil Edgar ako aj profesor Varsík, popierajú, že by v danom prípade šlo o husitskú stavbu.

2. Tolerančný evanjelický kostol

Kostol je postavený a upravený v klasicistickom štýle s prvkami baroka Základný kameň kostola bol položený 3. mája 1784 a stavba bola dokončená za 17 týždňov. Kostol bol bez veže, nesmel mať veľké okná ani vchod priamo z ulice.
Kostol má po troch stranách pavlače s kovovým zábradlím. Lavice sú masívne, z dubového dreva. Sakristia je murovaná. Oltár je drevený, maľovaný. Ohrada oltára je ručne vypracovaná - kovová, ružice sú tepané. Na oltári sú polychrómované sochy Mojžiša a Árona. Drevená rokoková kazateľnica nie je pôvodná, ale zakúpená zo staršieho chrámu, nevedno odkiaľ. Nad kazateľnicou je drevená polychrómovaná socha predstavujúca vzkriesenie Spasiteľa. Rokoková krstiteľnica je kamenná, stojí na trojitej volútovej nôžke asi z 18. storočia. Organ zhotovený v roku 1873 je chránenou pamiatkou.
Kazateľnica, krstiteľnica a oltár boli zreštaurované v r.1999.

3. Zborový dom Cirkvi bratskej

Posviacka modlitebne bola v r. 1984. Budova má tvar trojuholníka, ktorého prepona má dĺžku 52 m a spádovú strechu. Vežu a zvony nemá. Vnútornou zvláštnosťou budovy je usporiadanie lavíc do polkruhu ako aj obloženie doskami na vnútornej strane hlavnej sály. Podhľad má vejárovité obloženie doskami. Nad murovanou kazateľnicou sa nachádza veľký valec, cez ktorý prechádza svetlo aj zvrchu, čo má aj duchovný význam. Oltár pozostáva len z dreveného kríža upevneného na valcovej stene a časti kruhového stola položeného na podstavci. Pod krížom sa nachádza doskami prikrytý bazén na krstenie dospelých ponorením, ktorý je jediný v rámci Cirkvi bratskej na Slovensku.

4. Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Základný kameň rk. kostola bol položený v roku 1748. Hlavný oltár tvorí štuková stĺpová architektúra s baldachýnom a rokokovým ornamentom. Pod klenbou je alegória Najsvätejšej Trojice s oblakmi a anjelmi. Po stranách sú drevené sochy svätého Petra a Pavla v životnej veľkosti. V strede je umiestnený obraz Nanebovzatia Panny Márie zakúpený vo Viedni v roku 1761. Je kópiou mramorového reliéfu slávneho toskánskeho umelca Lorenza Berniniho. Bočné oltáre s obrazmi sv. Jána Nepomuckého a sv. Jozefa pochádzajú taktiež z 18. storočia. Sú ozdobené krútenými piastrami a štítom s obrazom svätca. Umeleckú hodnotu má i kazateľnica so sochou sv. Michala ako i rokoková kamenná krstiteľnica s reliéfom "Krst Pána Ježiša". V zadnej časti svätyne je murovaný chórus a na ňom organ zakúpený v r. 1950 v Krnove. Fresková maľba na klenbe, znázorňujúca biblické výjavy, je z druhej polovice 18. storočia. Fresky v roku 1948 reštauroval akademický maliar Jiří Jelinek z Prahy. Na klenbe je výrazný víťazný oblúk, v ktorom sa nachádza heslo farnosti: "Nanebovzatá, veď nás k pokániu a k viere v evanjelium" a latinský text, ktorý v preklade znie: "Obetuje sa úcte panenskej Matky, čo postavila Turá, splniac svoj sľub". V texte je ukrytý chronogram založenia chrámu: 1748. Tento rok je vytesaný aj nad vnútorným portálom i zvonku nad bočným vchodom. V priečelí je 30 m vysoká veža ukončená barokovou medenou kupolou s dvojramenným krížom. Hodiny na veži odmeriavajú čas už takmer 200 rokov. Nové zvony boli objednané v roku 1921, pretože pôvodné zvony boli odobraté počas I. svetovej vojny. Vo výklenku vľavo od hlavného vchodu je kríž. Južnú časť fasády nad apsidou dekorujú slnečné hodiny. V areáli kostola sa nachádzajú sochy svätcov, ktoré symbolizujú významné idey kresťanstva a vzhľadom na dobu vytvorenia sú aj hodnotnými kultúrno-historickými pamiatkami: socha sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia - na podstavci sa nachádzajú reliéfy, výjavy zo života svätca, súsošie sv. Jána a Pavla na vysokom stĺpe, na ktorom je latinský text s chronogramom 1756, socha Panny Márie z r. 1866 a socha sv. Floriána so slovenským textom na stĺpe: "Z bohumilých ľubodarov cirkevníkov staroturanských", ktorý v sebe ukrýva chronogram 1867.

5. Pamätník padlým v prvej svetovej vojne

Pamätník je umiestnený na Námestí slobody pred rk. kostolom a je zhotovený zo švédskej žuly. Je na ňom vyrytých 191 mien padlých vo vojne. Pamätník bol odhalený 4.5.1934. Sochu vojaka, umiestnenú na pamätníku padlým v I. svetovej vojne, vytvoril národný umelec Fraňo Štefunko.

6. Pranier

V evidenčnom liste tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je určený ako "pozdnorenesančný z konca 17.storočia". Umiestnený je v parku pred rk. kostolom.

7. Kalvária a kaplnka sv. Kríža

Kalvária s kaplnkou bola vybudovaná v roku 1863. Vnútorné zariadenie hradili traja bratia Vagačovci - bryndziari. V stene kaplnky je umiestnená pamätná tabuľa zakladateľa - mešťana Michala Valoviča. Kalváriu a kaplnku sv. Kríža projektoval a staval Martin Lysal, staroturiansky staviteľ.
Za kaplnkou sa nachádza tzv. Lurdská jaskyňa so sochou Panny Marie

8. Bývalý Obecný dom

Budova bola postavená pravdepodobne na začiatku 18.storočia a bola v nej umiestnená pohraničná finančná stráž. Od roku 1715 v nej bola umiestnená filiálka novomestského tridsiatkového úradu.
V rokoch 1772-73 bola v dome umiestnená vojenská nemocnica a kasáreň. V roku 1772 správa obce Starej Turej zakúpila túto pohraničnú kasáreň a pri nej ležiace panské maštale a prestavala ju na úradovne. Od toho roku sa tu viedla správa obce a budova sa začala nazývať Obecný dom.
V jednej miestnosti bola od roku 1889 umiestnená prvá družstevná sporiteľňa v Starej Turej, Pomocná pokladnica, založená v roku 1871.
Keď v roku 1942 bola zbúraná budova regálu - bývalého pivovaru a na jej mieste bol postavený nový mestský dom (terajší mestský úrad), prestala sa budova Obecného domu používať pre správu obce.
Objekt bývalého Obecného domu bol 13.augusta 1985 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

9. Na úpätí Mestského cintorína I má pamätník JÁN POTTFAY

Obecný pomocník, ktorý v meruôsmom roku svojim životom chránil obecný majetok. Bol umučený, lebo nechcel vydať kľúče od obecnej pokladnice, a preto mu dobrovoľníci odťali ruky a nohy a hodili ho do ohňa. Vďační občania mu postavili v roku 1882 pamätník. V r. 1993 bol renovovaný.

10. Domov bielych hláv

V roku 1926 bola postavená Chalúpka pre siroty a zanedbané deti a po nej začala K. Royová pomýšlať na starobinec. Tento názov jej však znel trochu chladne, a preto zvolila iný "Domov bielych hláv". Prvý verejný impulz k vybudovaniu zaznel v júnovom čísle 1931 časopisu Večernica. Otvorenie "Domova" sa uskutočnilo 1.mája 1933.
Domov bielych hláv je v súčasnosti jedinou zachovanou stavbou onoho zlatého štvoruholníka staroturianskej charity a ekumenizmu, kde patrila ešte Chalúpka ako i Nemocnica a Útulňa.

11. Bývalá meštianska škola

Nachádza sa na ulici SNP na mieste, kde pôvodne stála budova obecného hostinca.
Plány školy vyhotovil Ing. Arch. Pinkas. Základný kameň bol položený v októbri 1920, pri ktorom bol slávnostným rečníkom spisovateľ Karol Kálal. Otvorená bola 17.septembra 1922. Dňa 23.septembra 1921 cez Starú Turú cestoval na Bradlo prezident republiky T.G. Masaryk, ktorý tu dal súhlas k tomu, aby nová meštianska škola niesla jeho meno. Dnes je súčasťou II.ZŠ.

12. Pamätník osloboditeľov

Pamätník osloboditeľov na Námestí slobody je dielom akademického sochára Rudolfa Pribiša z roku 1979

13. Pamätník rumunským vojakom na Mestskom cintoríne I

Pri pamätníku sú aj hroby 42 rumunských vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní mesta na sklonku druhej svetovej vojny. Tento komplex bol reštaurovaný v roku 1995 pri príležitosti 50.výročia skončenia II. svetovej vojny.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar