Preskočiť navigáciu

Mesto Stará Turá

erb
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

Mesto Stará Turá - Historické pamiatky a zaujímavosti
Mesto Stará Turá - Fakty, povesti a legendy

Stará Turá sa nachádza v pohraničí s Českou republikou, južne pod dominantou Bielych Karpát - Veľkou Javorinou. Mestečko je charakteristické hornatým okolím a kopaničiarskym osídlením, ktoré pokračuje západným a juhozápadným smerom Myjavskou pohorkatinou.

Prvá písomná zmienka o Starej Turej je z roku 1392, keď sa spomína v darovacej listine kráľa Žigmunda ako obec patriaca Čachtickému hradu, ktorý v tom čase vlastnil Stibor zo Stiboríc a Beckova. Súčasťou čachtického hradného panstva bola Stará Turá až do zániku feudalizmu v Uhorsku.
Rozvoj Starej Turej možno datovať od roku 1467, keď ju kráľ Matej Korvín povýšil za preukázané zásluhy pri chytení Jána Švehlu na poddanské mestečko (oppidum). Na základe udeleného privilégia boli Staroturania oslobodení od platenia tridsiatku a iných mýtnych poplatkov vo všetkých krajinách uhorskej koruny. Toto privilégium, ktoré pomáhalo obchodnej a trhovej činnosti mestečka, niekoľkokrát potvrdili ďalší uhorskí panovníci.

Svoju trhovú a obchodnú činnosť zameriavali na potreby a možnosti miestneho obyvateľstva. Keď chudobná pôda, najmä na kopaniciach, nestačila uživiť obyvaleľstvo, hľadali možnosti vo výrobe a predaji po domácky zhotovovaného dreveného riadu. V okolí Starej Turej sa chovalo veľké množstvo kráv, z ktorých mlieka sa po úprave vyrábalo topené maslo. V nadväznosti na obchodnú a trhovú činnosť sa vyvíjali v Starej Turej aj remeslá a cechy.
Mimoriadne rozšíreným zamestnaním bol podomový obchod, ktorý sa vykonával od konca 18. storočia až do zániku rakúsko-uhorskej monarchie. Život týchto obchodníkov bol zvlášť ťažký. Pracovali za 5%-nú províziu, t.j. zárobok z predaja.
Po prvej svetovej vojne sa podomoví obchodníci zorganizovali do celoštátneho spolku so sídlom v Brne. V roku 1927 si podjavorinskí podomoví obchodníci utvorili samostatné
Združenie podomových a jarmočných obchodníkov so sídlom v Starej Turej.

Staroturania sa preslávili aj ako prví zakladatelia bryndziarní na Slovensku.

V roku 1769 vybudoval Ján Ludwig v osade Topolecká papiereň.

Stará Turá vlastnila celý rad regálnych práv. Právo variť pivo odkúpila od čachtického panstva. Obecný pivovar stál na mieste terajšieho MsÚ, prestal pracovať roku 1873, neskôr ho zbúrali.

Stará Turá a okolitý podjavorinský kraj sa aktívne zúčastnili revolučných udalostí v rokoch 1848 - 49.

Významné sú snahy sestier Royových - Kristíny Royovej a Márie Royovej - na duchovnom prebudení svojho národa. Viedli k vzniku abstinentského spolku Modrý kríž, založeného na
kresťanských princípoch. Spolok mal čulý styk so zahraničím. Popri výchove misijných pracovníkov mal i činnosť evanjelizačnú, vydavateľskú a v jeho rámci začala pracovať 12.mája 1912 prvá slovenská diakonia, ktorá sa 2.1.1930 transformovala do samostatného spolku Vieroslava, pod ktorého správou boli aj staroturianske sociálne ústavy.

Významná je účasť Starej Turej v Slovenskom národnom povstaní. V podjavorinských kopaniciach nachádzali útočište sovietski vojaci a väzni, ktorí ušli z nemeckých zajateckých táborov ako i rasovo prenasledovaní. Tragické udalosti druhej svetovej vojny zvlášť poznamenali kopanice Hlavina a Nárcie.

Od oslobodenia sa na nepoznanie mení vzhľad mestečka. V posledných desaťročiach nadobúda Stará Turá skutočný charakter mesta. Vo veľkej miere sa rozvili miestne služby, školstvo, zdravotníctvo a iné rezorty. Popri priemysle sa udržuje poľnohospodárska výroba v špecifických podhorských podmienkach.
O kultúrno - spoločenské využitie obyvateľstva sa stará niekoľko zariadení, z nich osobitnú pozornosť si zasluhuje Dom kultúry Javorina, ktorého priestory sa dali do používania roku 1962. V ňom je umiestnená i mestská knižnica a k DK patrí i múzeum, umiestnené v bývalých detských jasliach na Ul. gen.M.R.Štefánika.

V blízkosti mesta je vybudované rekreačné stredisko Dubník pri priehradnom jazere.
Vodné nádrže Dubník I a Dubník II v blízkosti Starej Turej poskytujú možnosť oddychu, rybolovu a vodných športov.
Rekreačná oblasť Dubník I má vybudovanú infraštruktúru, sú tu možnosti ubytovania a stravovania - autocamping Dubník, penzión Hydrostav, hotel Sanus. Každoročne sa tu v máji konajú rybárske preteky.
Nachádza sa tu tzv. Štúrova skala.
V blízkosti vodnej nádrže Dubník II je vybudovaná chatová osada.

Turistika

Okolie Starej Turej je veľmi vhodné na turistiku, s množstvom vyznačených turistických a cykloturistických trás do okolitých dedín, k zaujímavým prírodným scenériám a kultúrnym pamiatkam.
Biele Karpaty, vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť, majú mnoho prírodných krás. Nachádzame tu viacero štátnych prírodných rezervácií, množstvo chránených prírodných výtvorov, chránených nálezísk a prírodných pamiatok, z ktorých najznámejšie sú Haluzická tiesňava, Krasín nad Dolnou Súčou, Vršatecké bradlá a ďalšie. Ťažiskom ochrany prírody sú hlavne neopakovateľné, vzácne krásy bielokarpatských lúk.
Turistov lákajú aj dobré vyhliadkové body, akými sú: najvyšší vrch pohoria Veľká Javorina, Veľký Lopeník, Machnáč a mnohé ďalšie.
Vďačnými a obľúbenými cieľmi túr sú zrúcaniny hradov Branč, Vršatec, Beckov, Tematín, Čachtice a Trenčín, Bradlo s mohylou gen. M.R. Štefánika.

Zjazdové lyžovanie

V Bielych Karpatoch je zjazdové lyžovanie na slovenskej strane sústredené v dvoch lyžiarskych strediskách, na Veľkej Javorine a na Starej Myjave

Lyžovanie na bežkách

Vhodné terény pre beh na lyžiach sú na hlavnom hrebeni nad Holubyho chatou na Veľkej Javorine, trate nie sú upravovované, ale v zime je urobená stopa po hlavnom hrebeni až po železničnú stanicu Vrbovce.
Možnosť nenáročných miestnych zjazdov po letných turistických trasách.

Pamätné tabule

Pamätná tabuľa Staroturanskému úvernému spolku, založenému v roku 1902, na budove na ulici SNP č.72.
Pamätná tabuľa literárnym a dobročinným pracovníčkam Márii a Kristíne Royovým na ich rodnom dome - evanjelickej fare, na Hurbanovej ulici.
Pamätná tabuľa Jánovi Slezákovi na budove Mestského úradu.
Pamätná tabuľa na pamiatku partizánskeho prepadu nemeckej posádky na budove II. základnej školy na ulici SNP.
Na budove II. základnej školy na ulici SNP je umiestnená aj pamätná tabuľa venovaná pamiatke umučených učiteľov Stanislava Hlubockého a Ondreja Chorváta.
Pamätná tabuľa s reliéfom I.D. Dibrova v parčíku oproti hotelu Lipa
Pamätná tabuľa bojovníkom SNP na prízemí v Dome štátnej správy.

Pamätník SNP v Hlavine

Na pamätníku SNP v Hlavine je nápis:
"Na tomto mieste za pomoc partizánom boli 3.3.1945 fašistami zavraždení: Kostelný Martin (62), syn Kostelný Pavel (28), Medňanský Michal. Česť ich pamiatke!"

Pamätník SNP v Nárcií

Nárcie - za povstania vypálená osada. Na pamiatku tu stojí pylón s pamätnými tabuľami s nápisom v slovenskej i ruskej reči:
" Na tomto mieste bolo v čase SNP v roku 1945 nemeckými votrelcami za živa upálených deväť partizánov. Za lepší, nový život položili tu svoje životy Slováci, Rusi a Poliaci. Kto padne za vlasť - nezomiera."
Na miestach vypálených domov stoja kamenné pomníčky s tabuľkami a menami tých, ktorí v domoch bývali.
ÚvodÚzemieHrady a zámkySubjektyKontaktMapa webu
RSS kanál
Copyright © 2001-2006 Matúšovo kráľovstvo s.r.o. • Webdesign © 2001-2006 Peter Šlosar